HOME >  Service  >  Traffic

No. 17 Bus

Wangyao -- Xida Market No. 1 Technical School -- Municipal Bus Company -- Houhu (Xiaonan District Maternal and Child Health Care Hospital) -- Beimenkou Taizi Street -- Dongyong Park -- Changzheng Road, Tianzihu International Hotel, -- Xiaonan Public Security Bureau -- Yuquan Road -- Hubei Professional School -- Liancheng Community -- Xinhuan Village -- Xiaonan District Procuratorate -- Municipal Welfare Recovery -- Southern International Juran Home -- City South Central Area -- Tongxin Village -- Fulong Road -- Longgong Community 


Ticket: 2 Yuan

Time of first and last bus in summer: 6:00 –19:20

Time of first and last bus in winter: 6:00 –19:20


扫描分享